De Beleggingsbegeleider is een bureau voor kennisoverdracht. De beleggingsbegeleider heeft geen inzage in uw beleggingsportefeuille en/of beleggers profiel. Alle informatie verstrekt middels deze site en alle andere communicatie dient beschouwd te worden als een beleggingsmogelijkheid. Op geen enkele wijze dient de informatie opgevat te worden als een beleggings- cq koop- en verkoopadvies.

U maakt uw eigen afweging om de constructies al dan niet op te volgen. De (optie)beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiŽle situatie en/of de individuele behoeften van de verkrijgers van deze constructies. De beleggingsbegeleider aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie van De Beleggingsbegeleider.

De vermelde koersen van de adviezen gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze (optie)koers transacties kunnen worden uitgevoerd. Noch de Beleggingsbegeleider noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van informatie verstrekt door de Beleggingsbegeleider.

 

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging financiŽle risico's verbonden zijn.

 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publishers.

 

 

Disclaimer - Contact - KVK: 17262058 - BTW: NL152496890B01